Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มีนาคม 2552

เศรษฐกิจต่างประเทศ

รัฐหนุนการบริโภค..ช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกในชนบทจีนปี 2552 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2460)

ภาคธุรกิจค้าปลีกโดยรวมของจีนในปี 2551 ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าค้าปลีกทะลุ 10,000 พันล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 21.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2550 อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ยอดค้าปลีกจีนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ยอดค้าปลีก 2 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตชะลอลงเหลือร้อยละ 15.2 โดยยอดค้าปลีกในเขตเมืองขยายตัวชะลอตัวเหลือร้อยละ 14.4 เป็น 1.35 พันพันล้านหยวน ขณะที่ยอดค้าปลีกในชนบทเติบโตชะลอเหลือร้อยละ 17 เป็น 653.9 พันล้านหยวน และคาดว่า ยอดค้าปลีกในปี 2552 จะชะลอเหลือร้อยละ 19 ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับปัญหาภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทางการจีนได้ออกนโยบายกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศโดยมุ่งเน้นไปในเขตชนบทของประเทศซึ่งคาดว่า น่าจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยคาดว่า ธุรกิจค้าปลีกในภาคชนบทจีนมีโอกาสเติบโตได้อีกในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนหลักที่น่าจะช่วยขับเคลื่อนภาคการบริโภคในเขตชนบทของจีน ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการขยายตัวของร้านค้าปลีกจากภาครัฐ การปรับยกระดับสวัสดิการสังคมของประชาชนให้ทั่วถึงในประเทศจีน และนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนในเขตชนบทซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเอื้อหนุนของภาครัฐที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและผลักดันการขยายตัวของภาคการบริโภคในภาคชนบทของจีน

สำหรับโอกาสการเข้าไปลงทุนและการขยายตลาดสินค้าส่งออกของผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยนั้นน่าจะได้รับประโยชน์จากการขยายช่องทางการกระจายสินค้าที่กว้างขวางของภาคการค้าปลีกในเขตชนบทของจีน โดยธุรกิจที่น่าจับตามองและมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสคือ ธุรกิจค้าปลีกในภาคชนบทของจีน เช่น ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อาทิ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ส่วนภาคการส่งออกสินค้าไทยที่น่าจะขยายตัวได้ดีในตลาดชนบทของจีนคือ การส่งออกสินค้าจำพวกอาหารซึ่งเป็นสินค้าปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคเพื่อไปทำตลาดในภาคชนบทของจีน อาทิ อาหารกระป๋อง อาหารแช่เย็น/แช่แข็ง และวัตถุดิบประกอบอาหาร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าวัตถุดิบ/ขั้นกลางในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยซึ่งน่าจะมีโอกาสการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดจีน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในภาคชนบทของจีน เนื่องจากผู้บริโภคในเขตชนบทมีพฤติกรรมและกำลังการซื้อที่แตกต่างจากผู้บริโภคในเขตเมืองโดยอาจทำการประเมินความต้องการ กำลังซื้อและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในชนบทอย่างถี่ถ้วนก่อนการเข้าไปลงทุนหรือขยายธุรกิจในเขตชนบทของจีน อีกทั้ง ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบข้อบังคับของการประกอบธุรกิจในภาคชนบทของจีนที่ทางการจีนกำหนดไว้และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ของผู้บริโภคชะลอตัวตามไปด้วย รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกจากผู้ประการกอบการในท้องถิ่นและข้ามชาติหลายรายในตลาดชนบทของจีนโดยเฉพาะในเขตชั้นเมืองระดับสองทางทิศตะวันตกของประเทศจีนที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ