Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มิถุนายน 2554

เศรษฐกิจต่างประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ของจีน: ไทยต้องก้าวให้ทัน…เพื่อเติบโตควบคู่กันไป (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3124)

คะแนนเฉลี่ย

การที่จีนก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2553 และยังเป็นที่คาดหวังว่าจีนจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปี 2554 ทำให้ทุกๆย่างก้าวของประเทศจีนนับจากนี้เป็นที่จับตามองอย่างมาก โดยเฉพาะในปีนี้ที่จีนได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2554-2558) ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยการ สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า-การลงทุนกับอาเซียนมากขึ้นด้วย ผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้(Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation : PBG) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ย ในบริเวณทะเลจีนใต้ โดยมี 3 มณฑลของจีนเข้าร่วม ได้แก่ กวางตุ้ง กว่างซี และไหหลำ จึงคาดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับนี้จะส่งผลต่อความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนับจากนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น การเตรียมพร้อมจึงนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักธุรกิจไทย

โดยหากผู้ประกอบการไทยเรียนรู้ที่จะก้าวไปพร้อมกับธุรกิจจีนด้วยการปรับกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อรองรับการบริโภคในจีนที่เร่งตัวขึ้น ก็น่าจะเป็นผลดีทั้งต่อธุรกิจที่ต้องการติดต่อค้าขายกับจีน และภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งมีจีนเป็นตลาดสำคัญที่นับวันจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของไทย แต่ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 ของจีน ก็ยังบ่งชี้ได้ว่าแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนนับจากนี้ จะทำให้จีนก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงมากขึ้น และอาจกลายเป็นปัจจัยท้าทายของไทยในระยะข้างหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการผลิตให้ทันการเปลี่ยนแปลงของจีน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ