Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 พฤศจิกายน 2556

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จับตาประชุม CPC Central Committee ชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 … คาดจีนประกาศแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงลึก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2426)

คะแนนเฉลี่ย

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พ.ย.2556 เป็นที่คาดหมายว่าทางการจีนจะมีการประกาศแนวทางการปฏิรูปประเทศเชิงลึกครอบคลุมหลายด้านทั้งมิติเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เป็นความพยายามของทางการจีน ในการปรับปรุงเชิงโครงสร้าง ทั้งในส่วนของการบริหารงานภาครัฐและกลไกตลาด เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการทำงานประสานกันเป็นระบบที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว สอดคล้องกับความพยายามของทางรัฐบาลในการประคองเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้ประกาศแสดงจุดยืนในการรักษาระดับการเติบโของจีดีพีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.2 ต่อปีในระยะข้างหน้า เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นปีละ 10 ล้านคนและอัตราการว่างงานในเขตเมืองไม่เกินกว่าร้อยละ 4 ซึ่งจุดยืนดังกล่าว ใกล้เคียงกับกรอบประมาณการของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่คาดว่าในปี 2556 นี้ รัฐบาลจีนน่าจะประคับประคองเศรษฐกิจจีนให้เติบโตได้ราวร้อยละ 7.3-7.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 7.5 ขณะที่ในปีหน้า น่าจะยังเติบโตได้ที่ราวร้อยละ 7.2 (กรอบประมาณการร้อยละ 7.0-7.5)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ