Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มีนาคม 2557

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จีนประชุมใหญ่สองสภา: เป้าปี ’57 ผสมผสานการปฏิรูป ควบคู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2475)

คะแนนเฉลี่ย

บทสรุปจากการประชุมสองสภา (The “Two Sessions”) ของจีน อันได้แก่การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ (The National Committee of the Chinese People's Political Consultative: CPPCC) และสภาประชาชน (The National People's Congress: NPC) สะท้อนว่าจีนมุ่งเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงลึก พร้อมกับรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมตั้งเป้าให้การขยายตัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริโภคภายในมากขึ้น ลดการพึ่งพาการลงทุน ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิต

ด้วยทิศทางนโยบายเศรษฐกิจที่จะเน้นรักษาระดับการขยายตัวที่ต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมกับการเดินหน้าปฏิรูปเชิงลึกยิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2557 ทางการจีนน่าจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อรักษาเป้าหมายที่ผสมผสานระหว่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ กับการประคองอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยเน้นหัวใจสำคัญที่การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในระยะข้างหน้า บนความคาดหวังต่อการปรับสมดุลเศรษฐกิจที่จะเห็นชัดมากขึ้น ซึ่งคาดว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2557 น่าจะยังประคองการขยายตัวได้ที่ราวร้อยละ 7.4 ชะลอลงจากร้อยละ 7.7 ในปี 2556 และนับเป็นอัตราต่ำที่สุดในรอบ 24 ปี

โดยปัจจัยที่ควรจับตาในปี 2557 ได้แก่ มาตรการเพื่อควบคุมดูแล Shadow Banking Sector ที่เริ่มมีสัญญาณของความเสี่ยงด้านการชำระคืนบ้างแล้ว รวมไปถึงมาตรการเพื่อผลักดันปฏิรูปภาคการเงิน ทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และบัญชีเงินทุน ซึ่งอาจส่งแรงกระเพื่อมต่อตลาดการเงินที่มากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาได้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ