Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 ตุลาคม 2548

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ไทย - มาเลเซีย : ความสัมพันธ์การค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ 1 ของไทย เป็นตลาดที่รองรับสินค้าส่งออกของไทยมากเป็นอันดับ 6 และเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ 1 ใน 10 อันดับแรกของไทย สถานการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนทางใต้ของไทยขณะนี้ แม้ว่ามิได้กระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียมากนัก แต่ก็มีส่วนทำให้ความร่วมมือระหว่างกันไม่คืบหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง สรุปได้ดังนี้

ท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย อ่อนไหวภัยก่อการร้าย เหตุการณ์วุ่นวายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ส่งผลเสียโดยตรงต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยของชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ที่ใช้วิธีเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาเที่ยวในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย อาจหวั่นเกรงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงชะลอการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยชั่วคราวในช่วงที่เหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ของไทยยังไม่กลับสู่ความสงบเรียบร้อย แม้ว่ามาเลเซียยังคงครองตำแหน่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ 1 ของไทย แต่ในไตรมาสแรก 2548 ชาวมาเลเซียเดินทางมาไทยลดลง 12.5% เหลือจำนวน 325,614 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2547 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 334,559 คน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ได้แก่ การลงทุน และการค้า แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก แม้ว่าจะปรากฏกระแสตอบโต้จากชาวมาเลเซียบางกลุ่มที่ต่อต้านการซื้อสินค้าไทย แต่ก็มิได้ส่งผลเสียต่อการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียในช่วงนี้ การค้าขายสินค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย ทั้งการค้าชายแดนและการค้าทั่วไป รวมทั้งการลงทุนระหว่างกันยังคงดำเนินไปตามปกติและขยายตัวต่อเนื่องในรอบปีนี้ สรุปได้ดังนี้

มาเลเซียลงทุนไทย ก้าวกระโดดขึ้นอันดับ 2 เหตุการณ์ไม่สงบชายแดนภาคใต้ของไทย มิได้ส่งผลกระทบทันทีต่อการลงทุนของมาเลเซียในประเทศไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ นักลงทุนมาเลเซียยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โครงการลงทุนของมาเลเซียที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (BOI) พุ่งขึ้น 74.5% เป็นมูลค่าเงินลงทุน 19,835 ล้านบาท นับเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น

ค้าชายแดนเติบโตต่อเนื่อง ต้านกระแสวิกฤต การค้าชายแดนโดยรวมระหว่างไทยกับมาเลเซียแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เนื่องจากจังหวัดซึ่งเป็นประตูการค้าชายแดนกับมาเลเซียที่สำคัญ ได้แก่ สงขลา มิใช่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยก่อการร้าย การค้าชายแดนผ่านทางจังหวัดสงขลาคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 97% ของการค้าชายแดนทั้งหมดของไทยกับมาเลเซีย

ในช่วง 8 เดือนแรก 2548 การส่งออกชายแดนของไทยไปมาเลเซียเพิ่มขึ้น 12.1% เป็นมูลค่า 119,321 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้าชายแดนจากมาเลเซียมายังประเทศไทยขยายตัว 33.8% เป็นมูลค่า 54,846 ล้านบาทในช่วงเดียว ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าชายแดนกับมาเลเซียเป็นมูลค่า 64,475 ล้านบาทในช่วง 8 เดือนแรก 2548 ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าชายแดนรายใหญ่สุดของไทยในบรรดาประเทศคู่ค้าชายแดน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้

การค้าทั่วไป : นำเข้าพุ่ง ขาดดุลการค้าเพิ่ม สำหรับการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียในรูปแบบการค้าปกติ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากมาเลเซียเพิ่มขึ้น 50% เป็นมูลค่า 6,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากมาเลเซียพุ่งขึ้น 245% ขณะที่การส่งออกสินค้าไทยไปมาเลเซียขยายตัว 8.8% เป็นมูลค่า 4,242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเดียวกัน ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับมาเลเซียเพิ่มขึ้นกว่า 9 เท่าตัว เป็นยอดขาดดุล 1,882 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วง 9 เดือนแรก 2548 เทียบกับยอดขาดดุล 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเดียวกันของปี 2547

แม้ว่าเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ยังมิได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียในขณะนี้ แต่ทางการไทยก็ควรเร่งคลี่คลายสถานการณ์ความวุ่นวายด้วยความรอบคอบ เพื่อฟื้นฟูความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้กลับสู่ภาวะปกติดังเดิม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนภาคใต้ให้สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ตามปกติต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ