Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มิถุนายน 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การส่งออกจีนเดือน พ.ค. 67 เร่งตัวขึ้น และคาดว่าจะยังเร่งตัวใน 1-2 เดือนข้างหน้า ก่อนการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน ส.ค. 67 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4065)

คะแนนเฉลี่ย

การส่งออกจีนเดือนพ.ค.67 เร่งตัวขึ้น และคาดว่าจะยังเร่งตัวใน 1-2 เดือนข้างหน้า ก่อนการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนส.ค.67

  • การส่งออกจีนขยายตัวอยู่ที่ 7.6%YoY สูงกว่า 1.5% ในเดือนเม.ย. 67 โดยการส่งออกไปอาเซียนขยายตัวเพิ่ม และการส่งออกไปสหรัฐฯ กลับมาเร่งตัวขึ้น
  • ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะยังเห็นการส่งออกจากจีนไปสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นก่อนที่สหรัฐฯ จะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในเดือนส.ค.67
  • ช่วงครึ่งหลังของปี 2567 การส่งออกของจีนคาดว่าจะเห็นทิศทางชะลอตัวลงจากปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
  • ทิศทางการค้าของโลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัว
  • การส่งออกไปสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าที่ถูกจัดเก็บภาษีจะมีทิศทางปรับลดลง
  • การเริ่มใช้มาตรการเก็บภาษีในรถยนต์ไฟฟ้าจากทางสหภาพยุโรปจะทำให้การส่งรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนไปยุโรปมีแนวโน้มขะลอตัวลง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ