Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 มกราคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนปี 2023 บรรลุเป้าหมายทางการโดยเติบโตที่ 5.2% ท่ามกลางแรงกดดันภาคอสังริมทรัพย์ และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4030)

คะแนนเฉลี่ย

  • ​มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้าหนุนเศรษฐกิจจีนปี 2023 เติบโตได้ที่ 5.2% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายทางการที่ 5.0% อย่างไรก็ตาม ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจจีน
  • ในปี 2024 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงอยู่ที่ 4.5% โดยยังมีความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ