Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 กุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จีนปรับลดดอกเบี้ย LPR-5 ปี มากสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความกังวลในภาคอสังหาริมทรัพย์ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4038)

คะแนนเฉลี่ย

  • ​จีนปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีประเภท 5 ปี (5 Year – Loan Prime Rate) หรือดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยลงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 0.25% จาก 4.20% มาอยู่ที่ 3.95%
  • การปรับลดดอกเบี้ยของจีนน่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากปัญหาสำคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์คือความเชื่อมั่นที่ลดลง ทั้งจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ และปัญหาโครงการบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ  
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในปี 2567 จีนมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก ท่ามกลางประเด็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้น ทำให้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมยังมีความจำเป็น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ