Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 กรกฎาคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การประชุม China’s Third Plenum คาดทางการจีนเน้นย้ำถึงการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4071)

คะแนนเฉลี่ย

การประชุม China’s Third Plenum คาดทางการจีนเน้นย้ำการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

  • การประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 (China’s Third Plenum) จะเริ่มต้นขึ้นวันที่ 15-18 ก.ค. 2567 ซึ่งการประชุมฯ จะมีการประกาศทิศทางการดำเนินนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจระยะยาว
  • รายละเอียดที่สำคัญที่คาดว่าจะมีการกล่าวถึง คือ  1. การปฏิรูปภาษีและนโยบายการคลัง 2.แนวนโยบายที่สนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตคุณภาพใหม่ และ 3.การผ่อนคลายนโยบายย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง
  • ขณะประเด็นอื่น ๆ ที่ตลาดจับตามอง ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนปี 2567 เติบโตได้ตามเป้าหมายของทางการจีนที่ 5%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ