Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 สิงหาคม 2566

เศรษฐกิจไทย

ในเดือนก.ค.66 ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้นโดยครัวเรือนลดความกังวลทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่ ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้ายังทรงตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่สูง

คะแนนเฉลี่ย
  • ​ในเดือนก.ค.66 ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้นที่ 36.0 จาก 35.0 ในเดือนมิ.ย.66 โดยในเดือนนี้ครัวเรือนมีระดับความกังวลลดลงในทุกองค์ประกอบของดัชนีฯ ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและภาคท่องเที่ยวที่เข้ามาหนุนรายได้และการจ้างงาน ประกอบกับแรงกดดันจากค่าครองชีพโดยเฉพาะจากค่าเชื้อเพลิงยังคงค่อนข้างทรงตัว
  • นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพของครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 พบว่า ครัวเรือนมีประเด็นความกังวลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง เช่น ค่าไฟฟ้า 2) รายได้/การจ้างงาน และ 3) ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เช่น ก่อหนี้เพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง
  • ในระยะต่อไปดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งหนุนจากภาคท่องเที่ยวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีฯ ฟื้นตัวได้อย่างเปราะบาง ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย