Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันการเงิน

สินเชื่อเช่าซื้อระบบแบงก์ไทยปี 2567 โต 1.5% ในขณะที่สัดส่วน NPLs อาจเพิ่มขึ้นแตะ 2.22% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3459)

คะแนนเฉลี่ย

        การกลับมาเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นตามแรงหนุนจากยอดขายรถใหม่ แต่ก็ยังต่ำกว่าช่วง 5 ปีก่อนวิกฤตโควิด
ที่โตกว่าร้อยละ 6.0 ต่อปี อย่างมีนัยสำคัญ
        เอ็นพีแอลยังเป็นขาขึ้น ขณะที่ การแข่งขันด้านราคายังรุนแรงตามฐานลูกค้าศักยภาพที่จำกัด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน