Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 มิถุนายน 2561

สถาบันการเงิน

ประชุมกนง. 20 มิ.ย. 2561 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ... ติดตามการประเมินเศรษฐกิจที่อาจบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวของนโยบายการเงินในช่วงปลายปีนี้ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3747)

คะแนนเฉลี่ย

​       ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ "คง" อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบที่สี่ของปี 2561 ในวันที่ 20 มิ.ย. 2561 นี้ แต่จุดสนใจของการประชุมในรอบนี้คงอยู่ที่การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ หากพัฒนาการเศรษฐกิจยังคงรักษาเกณฑ์การฟื้นตัวที่ดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมา กนง. อาจจะมีการพิจารณาทบทวนถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาพตลาดการเงินของโลกในระยะข้างหน้า​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน