Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มกราคม 2562

สถาบันการเงิน

เงินบาทแข็งค่าหลุด 31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ...มองการ อ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ยังกดดันเงินบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2962)

คะแนนเฉลี่ย
               ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 31.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือแข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับต้นปี 2562 จากปัจจัยค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง ทั้งนี้ ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค แต่หากเทียบกับต้นปี 2562 แล้ว  ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าค่าสูงสุดในภูมิภาครองจากรูเปียห์อินโดนีเซีย และทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยกดดันคาเงินดอลลาร์ฯ จากการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่บ่งชี้ถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดทอนลง ส่งผลให้มีแรงเทขายดอลลาร์ฯ ออกมามาก
              สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาทนั้น ทิศทางการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้ค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางปรับตัวแข็งค่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศสหรัฐฯ ทั้งเรื่องการผ่านร่างงบประมาณฯ เพดานหนี้สาธารณะที่จะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะนำมาสู่ภาวะการหยุดทำการของหน่วยงานราชการ (ภาวะชัตดาวน์) มาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังคงส่งผลกดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ ให้อ่อนค่าลงในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง ทิศทางค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวนอยู่ เนื่องจากมีตัวแปรทั้งในเรื่องการเมืองสหรัฐฯ และมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ ปัจจัยการเมืองของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ซึ่งจะยังเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดี รวมถึงตลาดมีมุมมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมา และเฟด กลับมาส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปรับดอกเบี้ย ต่างจะเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ ให้กลับมาแข็งค่าได้ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เงินบาทพลิกทิศทางกลับมาอ่อนตัวลง


​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน