Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 กรกฎาคม 2562

K SME Analysis

อยากกินต้องได้กิน SME ร้านอาหารปรับรับ Food Delivery

คะแนนเฉลี่ย

​​​​​จากกระแส Digital Disruption  นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่เกิดการขยายตัวของแอปพลิเคชั่น Food Delivery รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยคาดว่าในปีนี้จะมีมูลค่าตลาดรวมถึง 3.3 – 3.5 หมื่นล้านบาท​​

 

แอปพลิเคชันสั่งอาหารมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของรายได้ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางไปยังร้านอาหารมาเป็นค่าจัดส่ง โดยผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นกลุ่มที่ได้รับส่วนแบ่งรายได้มากที่สุด โดยอาจได้รับส่วนแบ่งสูงถึง 2.6 หมื่นล้านบาทจากมูลค่าธุรกิจจัดส่งอาหารทั้งหมด​

 
​จากการขยายตัวรวมไปถึงความนิยมที่มีต่อแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ทำให้ธุรกิจ Food Delivery ยังคงขยายตัวต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารควรจะปรับตัวเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้น​


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…​ 
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis