Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 สิงหาคม 2562

K SME Analysis

ค้าปลีกอินโดฯ โตพรวด โอกาส SME ไทยเจาะขุมทรัพย์

คะแนนเฉลี่ย


​ตลาดค้าปลีกอินโดนีเซียนับว่าน่าดึงดูดที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในการนำสินค้าไปจัดจำหน่าย ด้วยจุดเด่นของจำนวนประชากร 263 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก (รองจากจีน อินเดียและสหรัฐฯ)​พฤติกรรมการบริโภคของอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังคงอ่อนไหวต่อราคาสินค้า แม้ว่าโดยรวมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดี โอกาสสำคัญของสินค้าต่างชาติอยู่ที่กำลังซื้อขนาดใหญ่ของประชากรชนชั้นกลางขึ้นไปซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 53.6 ของประชากรทั้งประเทศหรือราว 141 ล้านคน​

​สินค้าไทยที่ส่งออกเพื่อตอบโจทย์การบริโภคของชาวอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าวัตถุดิบขั้นกลางและยานยนต์/ส่วนประกอบ จึงยังมีโอกาสอีกมากสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลซึ่งชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารไทยอยู่แล้วจึงน่าจะเจาะตลาดมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ได้มากขึ้น​

SME ไทยควรหาตัวแทนนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายยังอินโดนีเซีย (Distributors) ก่อนที่จะไปถึงผู้ค้าปลีก (Retailers) เพื่อเป็นตัวช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและลดภาระต้นทุนด้านต่างๆ ทั้งการพิธีการทางศุลกากร การขนส่ง และการจัดจำหน่าย ซึ่งผู้กระจายสินค้าดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ๆ ในอินโดนีเซียได้

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis