Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มีนาคม 2552

พลังงาน

การใช้ไฟฟ้าปี’52 ลดต่ำลง : เอกชนปรับแผนลงทุน...รัฐปรับแผนการผลิต (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2461)

ไฟฟ้าได้กลายมาเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยถูกนำมาใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ให้สูงขึ้น ซึ่งการใช้งานค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่การแปรรูปเป็นแสงสว่างผ่านหลอดไฟฟ้า การเป็นพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน การเป็นพลังงานให้กับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม จนถึงเป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ในแต่ละปีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แม้การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยช่วงห้าปีย้อนหลังจะมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการขยายตัวมีแนวโน้มชะลอลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัว ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือหากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 1% จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน