Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 พฤษภาคม 2552

พลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์... ความท้าทายในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2161)

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีต้นตอมาจากวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ ได้ส่งผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์โลก โดยจากเดิมที่ตลาดเคยถูกกำหนดจากอุปทาน ในช่วงต่อไปทิศทางการเติบโตจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์เป็นหลัก โดยตัวเลขของอุปสงค์รวมซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบนโยบายสนับสนุนของประเทศต่างๆ นั้นอาจมีการชะลอตัวลงในบางตลาด ประกอบกับการที่โครงการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากอาจประสบกับปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนในสภาพตลาดเงินตึงตัว

ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าปริมาณการติดตั้งใหม่ทั่วโลกในปีนี้อาจชะลอตัวลงมาอยู่ในช่วง 4,000-6,000 เมกะวัตต์เมื่อเทียบกับ 5,235 เมกะวัตต์และอัตราการเติบโตกว่า 1.3 เท่าในปีก่อนหน้า ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลของการชะลอตัวของอุปสงค์และความสามารถในการผลิต (capacity) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแรงกดดันให้ราคาของแผง/โซลาร์เซลล์และรายรับของธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลง ทำให้อุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง-เล็กอาจประสบปัญหาด้านเงินทุนและสภาพคล่องในระยะสั้นได้ และอาจต้องพิจารณาหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือพิจารณาการควบคุมกิจการหรือหน่วยการผลิตระหว่างกันเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ในด้านการตลาด

แม้ว่าภาพรวมตลาดโลกจะชะลอตัว แต่ธุรกิจไทยน่าจะยังมีโอกาสในการขยายตลาดไปในหลายๆ ประเทศที่ได้มีหรือจะมีการรวมนโยบายสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานทดแทนเข้าไว้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศในแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ทั้งนี้ ความท้าทายของอุตสาหกรรมแผง/โซลาร์เซลล์ของไทยในระยะยาวอยู่ที่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกโดยการทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ในด้านการผลิต ผู้ประกอบการควรที่จะปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และในระยะยาว ควรที่จะมีการระบุกลุ่มเป้าหมายของสินค้า เช่น เพื่อการใช้งานในครัวเรือน หรือสำหรับไว้ติดตั้งในโรงงานผลิตพลังงาน เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการและเหมาะกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน