Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กุมภาพันธ์ 2553

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ : ยังมีปัจจัยหนุน…. แม้มาตรการอสังหาฯจะหมดลง (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2203)

คะแนนเฉลี่ย

ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มมีทิศทางดีขึ้น และน่าจะยังคงมีการฟื้นตัวต่อเนื่องต่อไปในระยะข้างหน้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งความมั่นใจต่อรายได้และการมีงานทำ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เริ่มกลับมาพิจารณาวางแผนการซื้อที่อยู่อาศัย และอาจทำให้ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น จากทิศทางดังกล่าว ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ว่าเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 28 มีนาคม 2553 แต่คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังคงมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตในปี 2553 นี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อศึกษาถึงทิศทางของตลาดและความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงปีนี้และปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ ;พฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย” ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2553 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนำมาประมวลผลได้รวมทั้งสิ้น 600 คน โดยทำการสำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร และรวมทั้งในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 22 พบว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงปี 2553-2555 พบว่า ความต้องการที่อยู่อาศัย ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดที่จะซื้อที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนร้อยละ 69.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่มีผู้ที่ยังไม่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30.5

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถแยกได้เป็น ผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยภายในปี 2553 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.2 สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 18.8 และผู้ที่คิดจะซื้อในปี 2555 หรือหลังจากนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 17.8 ของกลุ่มตัวอย่างที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยนั้น ตัดสินใจที่จะซื้อในปี 2553 มีสัดส่วนค่อนข้างสูง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 28 มีนาคม 2553 นี้ จากผลสำรวจ พบว่า มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนมีนาคม มีผลอย่างมากต่อการเร่งการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.2 คิดว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 1 เดือนนี้ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คงจะต้องเร่งทำแคมเปญการตลาดกันอย่างหนัก เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของตน

สำหรับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะยังคงสามารถเติบโตได้ แต่การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโต อาทิเช่น ปัญหาทางการเมืองและเสถียรภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแรงซื้อน่าจะยังคงมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง (Real Demand) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีกำลังซื้อค่อนข้างดี ซึ่งผู้ซื้อกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่จะเข้ามาในตลาดที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2553 (ไม่รวมบ้านเอื้ออาทร) น่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5 - 6.2 จากที่หดตัวร้อยละ 5.1 ในปี 2552

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง