Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 พฤษภาคม 2556

พลังงาน

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 14 จังหวัดภาคใต้ : ความมั่นคงด้านพลังงาน…ที่ต้องได้รับการจัดการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2363)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ตอกย้ำถึงความอ่อนไหวต่อประเด็นความมั่นคงด้านไฟฟ้าของไทย ซึ่งต่อเนื่องจากกรณีกำลังไฟฟ้าสำรองที่ปรับลดลงจากผลของการปิดซ่อมท่อก๊าซพม่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ความเสี่ยงจากปัญหาไฟฟ้าดับในระยะข้างหน้า ยังคงไม่หมดไป จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เติบโตรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกระแสการเติบโตของความเป็นเมือง (Urbanization) และการขยายฐานธุรกิจออกไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ในขณะที่ในบางภูมิภาคนั้น กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความต้องการ และจำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากนอกพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องพิจารณาวางแผนการรับมือ โดยภาครัฐ ควรเร่งกำลังผลิตไฟฟ้าที่จะเข้าสู่ระบบทั้งในส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่รับซื้อจากเอกชน รวมทั้งที่นำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและยอมรับ เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นข้อกังวลสำคัญของภาคประชาชน

ในขณะเดียวกัน ก็ควรมีการส่งเสริมภาคการผลิต รวมทั้งภาคครัวเรือน ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สามารถทำได้ทันที ในขณะที่การสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งใหม่ ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน