Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 เมษายน 2548

พลังงาน

สบู่ดำ : จากพืชพื้นบ้าน ... สู่พืชพลังงานทดแทนน้ำมัน

ในยุคที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไบโอดีเซลทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งพืชที่มีการกล่าวถึงอย่างมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ ปาล์มน้ำมันที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามยังมีพืชน้ำมันอีกหลายประเภทที่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สบู่ดำ" (Purging Nut หรือ Physic Nut) แม้ว่าสบู่ดำจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนทั่วไป แต่สบู่ดำนั้นจัดได้ว่าเป็นพืชน้ำมันอันดับต้นๆที่เป็นทางเลือกสำคัญในการพัฒนานำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำสามารถสกัดใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่เกษตรกรใช้อยู่ได้ทันที และต้นสบู่ดำคงทนต่อความแห้งแล้ง ส่วนกากเป็นปุ๋ยและมีผลพลอยได้อื่นๆ อีก โดยเฉพาะการใช้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ในปัจจุบันเริ่มมีโครงการนำร่องในการใช้น้ำมันสบู่ดำทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากที่มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนที่ยืนยันว่าน้ำมันสบู่ดำนั้นสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้การใช้น้ำมันสบู่ดำแพร่หลายยิ่งขึ้นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไปถึงการใช้ในรถยนต์ทั้งที่ใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล รวมทั้งการใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นด้วยนั้น ยังต้องมีการศึกษาตั้งแต่การขยายพื้นที่ปลูกเพื่อให้มีปริมาณน้ำมันสบู่ดำมากเพียงพอกับความต้องการ ในประเด็นการขยายพื้นที่ปลูกนั้นต้องศึกษาถึงพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องที่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างสบู่ดำกับพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกอยู่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรถึงผลตอบแทนจากการหันมาปลูกสบู่ดำ ส่วนการขยายการใช้น้ำมันสบู่ดำในรถยนต์นั้นนับว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ แต่ประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการคือการทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำในวงกว้างโดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน