Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 เมษายน 2564

บริการ

การแพร่ระบาดรอบใหม่ ฉุดการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 คาด...หดตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3216)

คะแนนเฉลี่ย

​​ธุรกิจร้านอาหารเผชิญความท้าทายต่อเนื่อง หลังจากการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ภาครัฐได้ประกาศยกระดับ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ห้ามมีการรับประทานอาหารภายในร้าน รวมถึงจำกัดเวลาเปิดปิดในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม  2564 ได้ส่งผลซ้ำเติมต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารแต่ละประเภท ดังนี้

  • ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบต่อเนี่องอย่างรุนแรง จากการหดตัวของรายได้ของช่องทางการขายหลัก และโครงสร้างต้นทุนที่สูง ได้แก่ ร้านอาหารเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าจะมีการหดตัวลงของรายได้อย่างมาก ส่งผลให้คาดว่ายอดขายของธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มนี้ในปี 2564 น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.39-1.44 แสนล้านบาท หรือหดตัวลงร้อยละ 12.0 ถึงร้อยละ 8.9
  • กลุ่มร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบปานกลาง เนื่องจากมีช่องทางการขายที่หลากหลาย โครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่น รวมถึงการปรับรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ 1. ร้านอาหารที่มีการให้บริการอย่างจำกัด (Limited Service Restaurant) ที่มีสัดส่วนการขายไปยังภายนอกสูง และมีการปรับรูปแบบของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ใช้ร้านอาหารขนาดเล็กเป็น Hub สำหรับธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พัก ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6.1 – 6.3 หมื่นล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 2.5 ถึงขยายตัวร้อยละ 0.7    2. ร้านอาหารข้างทางที่มีพื้นที่หน้าร้าน (Street Food) ที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐและการเข้าถึงผู้บริโภคที่ง่าย ซึ่งการหมุนเวียนของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ในร้านอาหารประเภทดังกล่าว ก่อให้เกิดการการขยายตัวเล็กน้อยบนความเปราะบาง ทำให้มีคาดว่าจะมีมูลค่ารวมที่ 1.82 -1.87 แสนล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 1.0 ถึงขยายตัวร้อยละ 1.7

          สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งทางฝั่งของการสร้างรายได้และช่องทางการขาย หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงในส่วนของโครงสร้างต้นทุนและหนี้สิน จำเป็นต้องสำรวจความพร้อม เพิ่มความระมัดระวัง และเร่งปรับตัวในช่วงที่เหลือของปี 2564 ด้วยมุมมองดังกล่าวทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณการธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 5.6 ถึง 2.6 (YoY)


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ