Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ธันวาคม 2561

สถาบันการเงิน

กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี...คาดผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจำกัด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3777)

คะแนนเฉลี่ย

​               ​คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากระดับร้อยละ 1.50 เป็นระดับร้อยละ 1.75 อันเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ ไม่น่าจะส่งผลต่อภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การส่งผ่านต้นทุนการเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริงคงอยู่ในระดับที่น้อยกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ที่ร้อยละ 0.25 ท่ามกลางระดับสภาพคล่องในตลาดการเงินไทยที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์คงจะพิจารณาให้เหมาะสมกับอุปสงค์การกู้ยืม ความสามารถของการชำระหนี้โดยรวมของลูกหนี้ รวมทั้งต้นทุนของเงินฝากที่เปลี่ยนไป ขณะที่มองว่า กนง. น่าจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระยะข้างหน้าอย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้คงเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินคงจะประเมินความพร้อมของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ก่อนที่จะมีการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน