Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มกราคม 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จับตาความตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน Phase 1... สถานการณ์ทางการเมืองสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้นำ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3072)

คะแนนเฉลี่ย
  • ​ความตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในเฟส 1 (Phase 1) การที่สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าสินค้าให้จีนบางส่วนเท่านั้น ทว่าสินค้าส่วนใหญ่ของจีนยังต้อเผชิญภาษีในปี 2563 ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแทบไม่ต่างจากปี 2562 ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใด นอกจากนี้ จีนยังต้องปฏิบัติตามข้อแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ อีก 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ และเงื่อนไขอื่นที่มาพร้อมกันที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะต่อไป
  • ทั้งนี้ความตกลงในระยะแรกไม่เพียงมีความท้าทายอย่างมากในทางปฏิบัติแล้ว เงื่อนสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปราะบางก็มีความเสี่ยงให้การเดินเกมของสหรัฐฯ กลับมากดดันจีนผ่านการบีบคั้นข้อตกลงใน Phase 1 อย่างเข้มข้น จนยากจะเกิดความตกลงในระยะที่ 2 (Phase 2) ในระยะอันใกล้
  • ผลต่อไทยในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองภายในของสหรัฐฯ ที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางความสัมพันธ์ของความตกลงนี้ แต่ในเบื้องต้นการปรับลดภาษีของสหรัฐฯ ช่วยบรรเทาผลกระทบทางตรง จากการส่งออกของไทยเหลือ 600 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2563 ขณะที่ผลกระทบทางอ้อมเป็นผลพวงจากการที่จีนอาจต้องเบนเข็มการนำเข้าจากแหล่งอื่นมาให้น้ำหนักกับการนำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นใน 2 ปี ข้างหน้า ซึ่งสินค้าส่งออกของไทยในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และเคมีภัณฑ์มีความเสี่ยงอาจสูญเสียตลาดในจีนบางส่วน ขณะที่การนำเข้าถั่วเหลืองของไทยอาจเผชิญผลทางด้านราคานำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หรืออาจต้องหาแหล่งนำเข้าอื่นสำรอง


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม